*STATUT*

-CAPITOLUL I-

-FORMA JURIDICĂ-

Art.1. (1) Asociaţia Naţională Mutuală România Franţa „Louis Pasteur” Dej – Filiala Brăila, constituită la data de 02.09.1999, de membrii fondatori: Vădeanu Adriana, cetăţean român, domicilită în Brăila, Str. Plevna, Nr.12, Bl. A5, Sc.1, Ap.6, Carp Rădiţa, cetăţean român, domiciliată în Brăila, Str. Victoriei, Bl. 60, Sc.1, Ap.7, Vădeanu Tarqunius Vasile, cetăţean român, domiciliat în Brăila, Str Plevna, Nr.12, Bl. A5, Sc.1, Ap.6 , prin încheiarea din data de 04.10.2000, pronunţată în dosarul Judecătoriei Brăila Nr. 9690/2000, este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, nonprofit, independentă, neguvernamentală, apolitică şi poate încheia în nume propriu acte juridice în condiţiile stabilite de actul constitutiv.

(2) Potrivit Hotărârii Adunării Generale Nr. 2 din data de 03.10.2016, s-a decis modificarea componenţei organelor de conducere ale Asociaţiei în persoana numiţilor:

Lintas Nicolae               –domiciliat în Brăila, Str. Mihai Bravul, Nr. 172, Ap.2,  Judeţ Brăila, Preşedinte;

Ciubotaru Cornel Ionuţ –domiciliat în Loc. Brăila, Str. Mihai Bravul,   Nr. 172, Apt. 2 judeţ Brăila, Vicepreşedinte;

Scurtu Costică               –domiciliat în sat Pietroiu, com. Vădeni, str. Şcolii,   Nr. 177, Judeţ Brăila, Secretar;

aceştia fiind în prezent membrii Asociaţiei.

-CAPITOLUL II-

-DENUMIREA. SEDIUL. DURATA-

Art.2. Denumirea este Asociaţia Naţională Mutuală România Franţa „Louis Pasteur” Dej – Filiala Brăila, prescurtat A.N.M.R.F ” Louis Pasteur” Brăila, denumire ce va figura în toate actele emise de aceasta.

Art.3. a). Sediul Asociaţiei este în România, Brăila, Str Mihai Bravul, Nr. 172, Apt. 2, judeţ Brăila.

            b).  Sediul operativ 1 al Asociației este în România, Brăila, Str. Împăratul Traian, Nr. 7, Jud. Brăila.

            c).  Sediul operativ 2 al Asociației este în România, Sat. Vădeni, Str. Teiului, Nr. 399, Jud. Brăila.

Art.4. Durata Asociaţiei este nelimitată în timp, începând cu data dobândirii personalităţii juridice.

-CAPITOLUL III-

-MISIUNEA. VALORILE. SCOPUL.OBIECTIVELE-

-OBIECTUL DE ACTIVITATE-

Art. 5  Misiunea Asociaţiei Naţionale Mutuale România Franţa „Louis Pasteur” Dej – Filiala Brăila o constituie dezvoltarea armonioasă a vieţii sociale şi activităţii educative, a vieţii spirituale şi culturale, a stării de sănătate a individului, comunităţii şi mediului înconjurator, pornind de la necesităţile şi aşteptările copiilor, tinerilor, vârstnicilor, familiilor şi comunităţii lor.

Art. 6 Valorile. A.N.M.R.F „Louis Pasteur” Brăila este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, apolitică şi liberă de orice discriminare, deschisă tuturor celor ce împărtăşesc valorile sale: egalitate de şanse, voluntariat, libertate şi diversitate, respect şi stimă faţă de om, familie şi comunitate.

Art. 7 Scopul Asociaţiei: realizarea unei legături dinamice şi armonioase între copil, tânăr, vârstnic, comunitate şi mediul înconjurator, care să permită egala şi desăvârşita împlinire a potenţialului fiecăruia.

Art. 8  Obiectivele generale

 1. a) Creşterea, eficientizarea şi întărirea potenţialului propriu de adaptare şi dezvoltarea entităţii umane, a familiilor şi comunităţilor;
 2. b) Promovarea în rândul comunităţii şi actorilor sociali a necesităţilor şi cerinţelor copiilor, tinerilor, vârstnicilor şi familiilor aflate în dificultate precum şi ale altor grupuri sociale cu risc de marginalizare;
 3. c) Îmbunătăţirea activităţilor din domeniilor educaţiei, asistenţei sociale, sănătăţii şi protecţiei mediului pentru ca fiecare membru al comunităţii să aibă şanse egale de realizare personală, profesională şi socială, în contextul dezvoltării durabile a societăţii.

Art. 9.Obiectul de activitate

 1. În domeniul educaţiei, informării şi comunicării;
 2. a) organizarea unor forme de:
 • învăţământ formal de nivel preuniversitar, conform Legii învăţământului şi a legislaţiei în vigoare în domeniu;
 • învăţământ non- formal:
 • activităţi pentru o educaţie informală de calitate;
 • activităţi de formare şi reconversie profesională, în conformitate şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri (cursuri, stagii, etc).
 1. b) crearea şi actualizarea permanentă a unui sistem de informare clasic si electronic (baza de date cu informaţii în domeniul educaţiei, sănătăţii, asistenţei sociale, protecţiei mediului, bibliotecă virtuală) precum şi a unui sistem modern de diseminare a informaţiei cu accesibilitate rapidă şi generalizată pentru membrii comunităţii (editare de carte, publicaţii periodice şi buletine informative, web-site propriu).
 2. În domeniul asistenţei sociale şi medico- sociale;

Organizarea unor acţiuni de educaţie sanitară şi acordarea de servicii de asistenţă socială şi asistenţă medico-socială, consiliere psihologică şi juridică, promovarea şi monitorizarea respectarii drepturilor lor, pentru:

–   categorii dezavantajate ale societăţii: copii, tineri, persoane   vârstnice;

– persoane/grupuri sociale cu risc de marginalizare: familii cu statut socio – economic scăzut, familii monoparentale, familii cu membri suferinzi de boli cronice, victime ale abuzului de orice fel, victime ale traficului de fiinţe umane, ale sărăciei, etc;

 1. În domeniului protecţiei copilului/adolescentului aflat în situaţie de risc/dificultate, în vederea exercitării corespunzătoare a drepturilor sale;
 2. a) acordarea de servicii de asistenţă socială specializată, asistenţă medicală, socială şi sprijin pentru copii/adolescenţi şi familiile acestora în vederea prevenirii situaţiilor care ar pune în pericol securitatea copilului/adolescentului sau ar impiedica dezvoltarea deplina a acestora ori ar putea determina desprinderea lui de familia naturală (abuzuri, abandon, sărăcie, probleme de sănătate mintală, boli cronice, etc);
 3. b) acordarea de sprijin şi consiliere psiho-pedagogică în depăşirea dificultăţilor şcolare sau pentru orientarea profesională, intervenţie activă pentru evitarea abandonului şcolar sau a întreruperii premature a studiilor;
 4. c) acordarea unor servicii de consiliere psihologică şi juridică precum şi asistenţă socială şi medico -socială famiilor unde există o potenţială sursă de conflict între copii/adolescenţi şi ceilalţi membri ai familiei ce ar putea duce la comportamente deviante ale minorilor: familii sărace, familii destrămate, familii monoparentale, familii afectate de a forma de dependenţă (alcoolism, toxicomanie, prostituţie, boli cronice, etc);
 5. d) organizarea şi acordarea de servicii de asistenţă socială specializată şi asistenţa medico-socială în centre de zi pentru copii/adolescenţi, victime ale neglijării în familiile naturale;
 6. e) acordarea de servicii de asistenţă socială specializată, consiliere si psihoterapie pentru copii/adolescenţi victime ale violenţei domestice, abuzului fizic şi emoţional, exploatării sexuale sau a muncii lor precum si consiliere psihologică familiilor acestora pentru îmbunătăţirea climatului socio- afectiv al familiei;
 7. f) organizarea şi acordarea de servicii de asistenţă socială comunitară, asistenţă medico – socială la domiciliul familiilor unde există situaţii de risc/dificultate pentru copii/adolescenţi în vederea evitării institutionalizării acestora.

Orice serviciu social, medico – social, consiliere psihologică sau juridică se acorda în interesul superior al copilului/adolescentului asistat.

 1. Activităţi pentru persoanele vârstnice, singure, sărace şi bolnave;

– organizarea si acordarea de servicii comunitare pentru şi la domiciliul persoanelor vârstnice, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.

 1. Activităţi pentru tineret;
 2. a) crearea de oportunităţi pentru ca aceştia să se poată auto – cunoaşte, să-şi definească identitatea şi aspiraţiile şi pentru a-şi stabili rolul lor de participanţi activi în societate, activităţi educative, antrenarea în activităţi de servicii comunitare, excursii şi vizite de documentare, schimburi de experienţă, tribune de dezbatere, publicaţii, bibliotecă, acces la Internet, etc;
 3. b) crearea unui cadru de afirmare a identităţii şi valorii proprii: concursuri, competiţii, activităţi ştiinţifice, artistice, culturale, sportive, educaţie nonformală;
 4. c) educarea şi formarea tinerilor în spiritul valorilor voluntariatului si crearea de structuri formative şi organizatorice pentru a le permite desfăşurarea activităţilor de voluntariat;
 5. d) educarea şi formarea tinerilor în sprijinul democraţiei, cunoaşterii drepturilor omului, protecţia mediului înconjurator şi implicarea lor activă în monitorizarea, promovarea şi respectarea acestora.
 1. În domeniul asigurării viabilităţii asociaţiei;
  1. Editarea de publicaţii şi folosirea mass-mediei în vederea popularizării misiunilor, valorilor, scopului, obiectivelor, activităţii şi realizării asociaţiei;
  2. Asigurarea de schimburi de publicaţii în scopul cunoaşterii de către membrii asociaţiei, a preocuparilor actuale şi de perspectivă în domeniile vizate de asociaţie;
  3. Organizarea de manifestari culturale, sportive si turistice care să asigure încasări în beneficiul asociaţiei;
  4. Facilitarea de schimburi umane, culturale şi tehnice în domeniul învăţământului preuniversitar, activităţii organizaţiilor neguvernamentale precum şi desfăşurarea de acţiuni umanitare în situaţii normale şi de criză;
  5. Încurajarea conlucrării profesionale şi economice între partenerii români şi străini în interes reciproc, în sprijinul organizaţiilor neguvernamentale;
  6. Efectuarea de acte de caritate pe plan diversificat, constând în furnizarea de medicamente, îmbrăcăminte şi bunuri de larg consum persoanelor/ grupurilor sociale, aflate în dificultate (copii orfani, handicapaţi, bătrâni, familii nevoiaşe, alte categorii defavorizate);
  7. Asigurarea de venituri din activitaţi productive, comerciale si de prestări servicii în limitele permise de legislaţia în vigoare si cu respectarea prevederilor legale privitoare la organizarea acestor activităţi în cadrul organizaţiilor nonprofit.

-CAPITOLUL IV-

-PATRIMONIUL-

Art. 10 – (1) Patrimoniul initial al Asociaţiei a fost de 4.500.000 ROL, constituit prin aportul în numerar al fiecărui membru asociat şi poate fi folosit în activităţi producătoare de venituri, în limitele legii.

Art. 11 (1) Activitatea Asociaţiei se desfăşoară pe baza unui buget propriu de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală.

              (2) Pentru desfăşurarea activităţii, Asociaţia va deschide conturi în lei/valută la unităţile bancare sociaţia va ţine evidenţa economico- financiară conform legii

Art 12 (1) Patrimoniul ulterior se formeaza din toate fondurile fixe şi băneşti atrase pentru îndeplinirea scopului Asociaţiei.

              (2)  Veniturile asociaţiei pot proveni din:

 1. a) fondul constitutiv;
 2. b) cotizatiile membrilor asociaţi;
 3. c) contribuţii, donaţii, legate, sponzorizări provenite de la persoane fizice şi/sau juridice;——
 4. d) vânzari de publicaţii şi alte activităţi economice proprii (servicii de intermediere, cu caracter administrativ – juridic, etc);
 5. e) dividendele societatilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
 6. f) dobânzi şi dividente provenite din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
 7. g) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

              (3) Pe lângă patrimoniul propriu, Asociaţia poate avea în păstrare sau folosinţă bunuri puse la dispoziţie de alte persoane fizice sau juridice.

Art 13. (1) În condiţiile art 47 din OG nr.26/2000, Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale.

            (2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătura cu scopul principal al persoanei juridice.

Art 14 Patrimoniul Asociatiei nu poate fi grevat de datorii sau obligatii ale membrilor asociaţi.

Art.15. – Alte detalii privind patrimoniul şi administrarea Asociaţiei se stabilesc prin hotărâri ale Adunarii Generale, în baza legislaţiei în vigoare.

-CAPITOLUL V-

-MODUL DE DOBÂNDIRE ŞI DE PIERDERE A CALITĂŢII DE ASOCIAT-

Art.16. Calitatea de asociat este personală şi inalienabilă, ea nu poate trece la succesori.

Art 17. (1) Poate fi membru al Asociatiei orice persoana fizică româna, care prin liber consimtamânt, adera în scris, are disponibilitati de angajare în promovarea şi susţinerea activităţilor în conexiune cu obiectivele Asociaţiei, se obligă să respecte prezentul ,,Statut” şi normele legale care reglementează activitatea Asociatiei şi achită taxa de înscriere.

              (2) Dobândirea calităţii de membru se aproba de Consiliul Director, după achitarea taxei de înscriere.

Art.18. (1) Asociaţia poate avea membri colaboratori.

            (2) Membrii colaboratori pot fi persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate, care sprijină financiar şi material sau prin orice alte mijloace legale, activitatea Asociaţiei şi aderă la statutul acesteia.

( 3) Membrii persoane juridice vor participa prin reprezentanţii lor legali.

Art 19. (1) Asociatia poate avea membri de onoare.

            (2) Membri de onoare pot deveni personalităţi ale vieţii sociale, culturale, ştiinţifice, din ţara sau străinătate, cu o contribuţie deosebită în activitatea de realizare a obiectivelor Asociaţiei.

            (3) Acordarea titlului de membru de onoare se face cu aprobarea Consiliului Director. Corpul membrilor de onoare este condus de un preşedinte de onoare.

Art 20. Asociaţia poate avea şi voluntari, persoane fizice care ajută ocazional la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia.

Art 21 (1) Calitatea de membru al Asociatiei se pierde :

 1. prin retragere (la cerere);
 2. prin excludere în următoarele cazuri :
 • producerea de prejudicii morale şi materiale Asociaţiei;
 • promovarea intereselor proprii în dauna Asociaţiei;
 • condamnare pentru fapte penale care îl fac incompatibil cu calitatea de membru al Asociaţiei;
 • folosirea în interes personal a calităţii de membru al asociaţiei şi a informaţiilor cu caracter confidenţial referitoare la strategia de dezvoltare a Asociaţiei.
 1. prin pierderea capacităţii de exerciţiu;
 2. pentru neplata cotizaţiilor timp de trei luni consecutiv;
 3. prin deces.

            (2) Pierderea calitatii de membru se aprobă de Consiliul Director si se ratifică de Adunarea Generala a Asociaţiei.

            (3) Pierderea calităţii de membru al Asociatiei nu dă dreptul la pretenţii asupra contribuţiei aduse sau asupra patrimoniului Asociatiei, dobândit după înfiinţare. Ei ramân obligaţi a achita cotizaţia pe tot timpul cât au fost membri.

-CAPITOLUL VI-

-DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR-

Art 22 Drepturile membrilor asociaţi:

 1. să participe cu vot deliberativ la Adunarea Generală a Asociaţiei, să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere ale Asociaţiei;
 2. să fie informaţi despre activitatea Asociaţiei, beneficiind de lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune aceasta;
 3. să participe la manifestările şi acţiunile Asociaţiei precum şi să-şi aducă contribuţia pentru bunul mers al acestora, în functie de nivelul de abilitare dobândit în cadrul Asociaţiei;
 4. să facă propuneri pentru realizarea de noi activităţi în limitele stabilite de prezentul Statut;-
 5. să consulte bilanţul contabil anual, raportul execuţiei bugetare şi procesele verbale ale şedinţelor Asociaţiei.
 6. să colaboreze la publicaţiile Asociaţiei.
 7. să beneficieze de cont si parola pentru accesarea website-ului Asociatiei, dacă este cazul;
 8. să se retragă din Asociaţie.

Art 23.Obligaţiile membrilor asociaţi:

 1. să respecte prevederile statutului, regulamentul intern de funcţionare şi hotărârile Asociaţie şi să acţioneze conform scopului acesteia;
 2. să achite taxele de înscriere în Asociatie, cu exceptia membrilor de onoare care sunt exceptaţi; taxele de aderare, cotizaţiile şi fondurile de orice fel, nu se pot restitui membrilor şi nu se vor întrebuinţa decât exclusiv în scopurile pentru care au fost constituite.
 3. să plătească la timp şi integral cotizaţia şi/sau alte obligaţii statutare;
 4. să răspundă la convocările făcute de conducerea Asociaţiei şi să participe activ la funcţionarea Asociaţiei;
 5. să exercite cu bună credinţă drepturile ce decurg din calitatea de membru al Asociaţiei şi să nu desfăşoare acţiuni sau activităţi concurenţiale cu scopul şi obiectivele Asociaţiei;
 6. să promoveze şi să apere interesele legitime ale Asociaţiei;
 7. să nu prejudicieze imaginea Asociaţiei.

-CAPITOLUL VII-

-CONDUCEREA. ADMINISTRAREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI-

Art.24. Organele Asociaţiei sunt:

 • Adunarea
 • Generală;
 • Consiliul Director;
 • Cenzorul / comisia de cenzori (după caz).
 1. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR

Compusă din următori membrii:

 1. Lintas Nicolae
 2. Ciubotaru Cornel Ionuț
 3. Scurtu Costică
 4. Postelnicu Ionica Jenica
 5. Constandache Vasile (fost membru asociat)
 6. Roxana Ștefan
 7. VĂDEANU ADRIANA și VĂDEANU T. VASILE (foști membrii asociați= ex. Președinte și Secretar)
 8. Demostin Emilian membru, asociat în rezervă
 9. Andreea M membru, asociat în rezervă

Membrii AGA se pot retrage prin cerere scrisă, sau prin pierderea calității (încălcarea normelor statutare) se va înlocui (dacă este cazul) cu altcineva, se poate mări numărul de membri fără a se mai înregistra în registrul special aflat la Grefa Judecătoriei Brăila, dat fiind faptul că nu se impune o asemenea procedură. De asemenea se poate anexa prezentului STATUT copie de pe registru de membri aflat la sediul asociației vizănd componența Adunării Generale și vizată anual.

Art.25. Adunarea Generală este principalul organ de conducere al Asociaţiei, alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi, care întrunesc condiţiile prevăzute în prezentul act constitutiv şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 24 din prezentul Statut.

Art 26. (1) Competenţa Adunării Generale cuprinde:

 1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
 2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 3. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director, ce se realizeaza prin depunerea candidaturii şi prin vot secret;
 4. alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
 5. modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 6. ratificarea admiterii sau excluderii membrilor asociaţiei;
 7. stabilirea nivelului tarifelor, cotizaţiilor şi penalităţilor ce vor fi percepute de Asociaţie de la membrii săi;
 8. stabilirea tipului de sancţiuni aplicate de Asociaţie membrilor săi;
 9. controlul asupra activităţii Consiliul Director şi a cenzorului;
 10. fuziunea Asociaţiei cu alte asociaţii şi apartenenţa, precum şi stabilirea modului de predare a bunurilor rămase după lichidare;
 11. divizarea patrimoniului Asociaţiei;
 12. dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei;
 13. hotărâşte asupra valorificării bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul Asociaţiei în scopul dezvoltării acesteia;
 14. adoptarea oricărei alte hotarâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale,  conform legii.

Art 27 (1) Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară şi ori de câte ori este necesar în sesiune extraordinară.

             (2) Adunarea Generală se va întruni anual, în sesiune ordinară şi va fi convocată de Consiliul Director iar membrii Asociaţiei vor fi înştiinţaţi cu cel puţin 7 (șapte) zile calendaristice înainte de data fixată pentru sedinţă.

             (3) Adunarea Generală se va putea întruni, în sedinţă extraordinară, la solicitarea unui număr de cel puţin 2/3 +1 din numărul total al membrilor Asociaţiei, prin cerere scrisă şi motivată adresată Consiliu Director. Convocarea, ce se va comunica, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data întrunirii şi va cuprinde locul, data şi ordinea de zi.

Art 28 (1) Adunarea Generală lucrează valabil în prezenţa a cel puţin jumătate + 1 (unu) din membri, iar hotarârile se iau cu o majoritate de cel puţin jumătate + 1 din membri.

(2) În cazul în care nu se întruneşte forumul meţionat, o noua convocare se va face în cel mult 7 (șapte) zile de la data primei convocări.

(3) La aceasta noua convocare, hotarârile se iau cu majoritate de cel puţin jumatate +1 din membrii prezenţi.

            (5) Deciziile privind dizolvarea Asociaţiei sau transformarea scopului social, trebuie să întrunească cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor Asociaţiei.

            (4) Sedinţele Adunării Generale vor fi conduse de către preşedinte, sau, în absenţa acestuia de vicepresedinte iar dezbaterile şi hotărârile vor fi consemnate în procese-verbale şi păstrate la registratura Asociaţiei.

Art 29 (1) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

            (2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 30 – (1) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

                  (2) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în prezentul statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au

 luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile calendaristice de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

 1. 2. CONSILIUL DIRECTOR

Art.31. (1) Consiliul Director asigură punerea în execuţie a hotărârilor Adunării Generale ale Asociaţiei, răspunde în faţa acesteia faţa de modul în care conduce activitatea Asociaţiei şi este alcătuit din 3 (trei) membri, din care:

 • preşedinte;
 • Vicepreşedinte;
 • Secretar                    (2) În condiţiile în care Asociaţia, ulterior înfiinţării, va înregistra un număr considerabil de membri, componenţa Consiliului Director va fi suplimentată astfel: la 50 membri înscrişi în Asociaţie se va desemna câte un membru în Consiliul Director. Membri Consiliului Director vor fi aleşi prin Hotărârea Adunării Generale.

              (3) Secretarul va fi responsabil de convocarea Adunării Generale, a Consiliului Director, de redactarea proceselor – verbale si de păstrarea arhivei.

Art 32. (1) Membrii Consiliului Director vor fi aleşi direct pe o perioada de 8 (opt) ani, în sedinţa anuală a Adunării Generale.

              (2) Orice membru al Asociaţiei poate fi ales, cu excepţia cazurilor în care este restant la plata obligaţiilor, cotizaţiilor sau a penalităţilor datorate Asociaţiei.

  (3) Mandatul membrilor Consiliului Director încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin revocare, pierderea calităţii de membru al asociaţiei sau deces.

Art 33. (1)Consiliul Director  se va întruni semestrial sau la nevoie, în sedinţa ordinară şi va fi prezidat de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de către vicepreşedinte.

               (2) Convocarea  se face cu cel putin 3 zile lucratoare înaintea datei sedinţei.

               (3) Deciziile Consiliului Director se vor lua prin consens. Daca nu se poate realiza consensul, deciziile se vor lua cu majoritate de voturi. Fiecare membru al Consiliului Director are drept la un vot. În cazul egalitatii de voturi, preşedintele va avea votul decisiv.

               (4) Consiliul Director îşi va elabora un regulament intern de funcţionare, ce va fi supus spre aprobare Adunarii generale.

               (5) Dezbaterile si hotarârile Consiliului Director se vor consemna in procese verbale, ce vor fi semnate de presedinte, inregistrate si pastrate in arhiva Asociatiei timp de 10 (zece)  ani.

Art 34. Consiliul Director are urmatoarele atribuţii:

 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situaţiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi calendarul proiectelor Asociaţiei.
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 • urmăreşte întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, a bilanţului contabil pe care le supune spre aprobare Adunarii generale;
 • aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
 • aprobă membrii de onoare şi membrii colaboratori;
 • convoacă Adunarea Generală în cazuri de urgenţă;
 • elaborează propuneri privind ordinea de zi a sedinţelor Adunarii Generale;
 • gestionează si exploatează eficient patrimoniul Asociaţiei;
 • decide asupra primirii şi folosirii donaţiilor, legatelor, a altor venituri şi urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform bugetului de venituri si cheltuieli, cu respectarea dispoziţiilor legale;
 • primeşte cererile depuse de persoanele care doresc să devină membri ai Asociaţiei şi verifică dacă îndeplinesc condiţiile de înscriere;
 • elaborează propuneri cu privire la înscrierea de noi membri în Asociaţie, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale;
 • stabileşte taxa de înscriere în Asociaţie;
 • aprobă, în situaţiile prevăzute la Art. 21 (Douăzecișiunu) Statut, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei;
 • hotărăşte modificarea sediului Asociaţiei;
 • aplică membrilor asociaţi sancţiunile stabilite de Adunarea Generală;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
Art 35 Soluţionarea plângerilor cu privire la activitatea Consiliului Director este de competenta Adunării Generale.

Art 36 Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţii :

 • reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate;
 • conduce lucrările Adunării Generale ale Asociaţiei şi ale Consiliului Director;
 • asigură conducerea asociaţiei între şedinţele Consiliului Director;
 • urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 • poate delega o parte din atribuţiile sale unui alt membru al Consiliului Director.
 1. CONTROLUL FINANCIAR

Art 37.(1) Controlul financiar va fi realizat de fiecare dintre membri asociaţi care nu sunt membri în Consiliul Director.

            (2)În conditiile în care numărul asociaţilor va depăşi 15 (cincisprezece) membri, Asociatia are obligaţia de a numi un cenzor.

            (3) Cenzorul poate fi o persoana din afara Asociaţiei.

Art 38 (1) Daca asociaţia va înregistra  mai mult de 100 (osută) de membri, controlul financiar intern se va exercita de către o comisie de cenzori.

            (2) Comisia de cenzori va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

            (3) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

            (4) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

 Art 39. În realizarea competentei sale, cenzorul va avea urmatoarele atribuţii:      

 • verifica modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei.
 • întocmeşte rapoartele financiare şi le prezintă Adunarii Generale.
 • participă la sedinţele Consiliului Director, fără drept de vot.
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

-CAPITOLUL VIII-

 

-DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA-

 1. DIZOLVAREA

Art.40 Asociaţia se poate dizolva:

 1. de drept;
 2. prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
 3. prin hotărârea adunării generale.

 Art 41. (1) Asociaţia se dizolvă de drept prin:

 1. împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
 2. realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen 12 (doisprezece) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 3. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;
 4. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 (trei)

              (2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

  Art.42 (1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

 1. când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. când Asociaţia a devenit insolvabilă;
 5. cand Asociatia desfasoara activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile fără să fi obţinut aceste autorizaţii, caz prevăzut la Art. 14 OG nr 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

             (2) Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul.

Art 43 (1) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale, cu votul a 2/3 din numărul membrilor asociaţi.

            (2) În termen de 15 cinsprezeve) zile calendaristice de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art.44  În cazul dizolvarii Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării  vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita ulterior prin hotararea Adunarii generale a Asociaţiei.

 1. LICHIDAREA

 Art. 45. – (1) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 41, 42 ale prezentului statut, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.

                  (2) În cazul dizolvării prevăzute de art. 43 statut, lichidatorii vor fi numiţi de către adunarea generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

                  (3) În toate cazurile, mandatul Consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

                  (4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii.

   Art. 46. – (1) Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Asociaţiei.

                    (2) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.

 Art. 47. – (1) Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

                  (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

 Art. 48. – (1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va consemna în contul său.

                  (2) Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

 Art. 49. – În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 (șase)  luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.

 Art. 50. – Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 51. – Atât faţă de Asociaţie, cât şi faţă de asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.

Art. 52. – (1) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia.

                (2) Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(3) Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării.

Art. 53. – Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei sau fundaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 54. – (1) Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul persoanei juridice lichidate.

               (2) Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre. Sentinţa pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai recursului.

(3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 55. – (1) Asociaţia încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

              (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

   

-CAPITOLUL IX-

-DISPOZIŢII FINALE-

Art. 56. (1) Prezentul statut are valabilitate pe toata perioada functionării Asociaţiei.

            (2) Se poate modifica sau completa cu acordul a cel putin 50% + 1 din membrii Asociaţiei, în funcţie de necesităţile ce pot aparea în timpul functionării  Asociaţiei şi în conformitate cu legile în vigoare.

Art.57 Asociaţia se poate afilia la organizaţiile române şi străine, naţionale sau internaţionale, cu condiţia respectării scopului şi a obiectivelor sale.

Art.58 Litigiile Asociaţiei cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România, potrivit reglementarilor legale în vigoare.

Art. 59 Prezentului statut îi sunt aplicabile prevederile OG nr 26/2000, aşa cum a fost modificată si completată ulterior prin legile: nr 246/2005, nr.305/2008 si nr.34/2010, celelalte dispoziţii legale în vigoare, orice dispoziţie contrară legii fiind nulă.

Membri:

-Lintas Nicolae 

-Ciubotaru Cornel Ionuţ 

-Scurtu Costică 

-Postelnicu Ionica Jenica

 

-Roxana Ștefan

Constandache Vasile  (fost membru asociat)

-VĂDEANU ADRIANA și VĂDEANU T. VASILE (foști membrii asociați= ex. Președinte și Secretar)

-Demostin Emilian membru, asociat în rezervă

-Andreea M  membru, asociat în rezervă

 

 

*ROMÂNIA*